Elektrotechnika

obor Elektrotechnika, zaměření Energetika a informatika

První dva ročníky mají v obou zaměřeních stejný obsah. Žáci si zaměření vybírají do třetího ročníku už se znalostí základů oboru.

Profilová část maturitní zkoušky: Elektrické stroje a pohony (ústní zkouška), Elektroenergetika (ústní zkouška), Praktická zkouška z odborných předmětů (Elektrotechnická měření, Elektrické stroje a pohony, Elektroenergetika, Počítačové projektování)
Učební plán oboru a zaměření

Studium tohoto oboru je zaměřeno na širokou oblast elektrotechniky se zásadním důrazem na podporu výpočetní technikou. Poskytuje vzdělání v silnoproudých i slaboproudých odvětvích, jako je energetika, elektrické stroje a přístroje, elektronika, měřicí a číslicová technika či automatizace, a tak zajistí žákům výbornou orientaci v celé elektrotechnice. Ta je základem pro počítačové projektování, kde se žáci naučí navrhovat elektrická zařízení s využitím speciálního softwaru. Výpočetní technika provází i výuku většiny ostatních odborných předmětů. Samozřejmostí je zvládnutí standardního programového vybavení (operační systémy, textové a tabulkové editory, grafika, sítě) a základů programování. Ihned po absolvování oboru mají možnost získat v souladu se zákonem 250/2021 Sb. kvalifikaci osoby znalé pro samostatnou činnost (elektrotechnik) podle §6 nařízení vlády 194/2022 Sb. a tím dosáhnout velmi dobrého praktického uplatnění v oboru. Po absolvování nezbytné praxe si mohou zvýšit kvalifikaci na osobu znalou pro řízení činnosti (vedoucí elektrotechnik, §7) a revizního technika (§8).

Absolventi jsou připraveni se rychle orientovat – podle potřeb trhu práce – v mnoha oblastech elektrotechniky. Mohou vykonávat práce konstrukční, projekční, zkušební, činnosti revizních či školících techniků, řídit technologické procesy a automatizovaná pracoviště, pracovat ve sféře výpočetní techniky a zpracování dat. Absolventi se též mohou uplatnit v energetice, řízení provozu v podnicích a jako vývojoví pracovníci. Mají i dobré základy pro soukromé podnikání.

Všichni absolventi jsou připraveni pro případné pokračování ve studiu na vysoké škole libovolného směru, zejména pak technického, v České republice i v zahraničí. Vedle odborných předmětů je proto kladen důraz i na všeobecně vzdělávací předměty a cizí jazyky. Informativní přehled tématických celků ve vybraných odborných předmětech

Informativní výčet tematických celků v profilujících odborných předmětech:

Základy elektrotechniky (ZAE):

Elektrostatické pole, stejnosměrný proud, řešení stejnosměrných obvodů, elektrochemie, magnetické pole, elektromagnetická indukce, střídavé proudy, řešení střídavých obvodů, trojfázová soustava, točivé pole.

Technické kreslení (TEK):

Pravidla pro technické kreslení, technická dokumentace v elektrotechnice, základy deskriptivní geometrie, základy kreslení 2D výkresů v CAD, kreslení elektrotechnických schémat s použitím knihovny v CAE.

Informatika (INF):

Počítače a připojená zařízení, operační systémy, textový editor Word, tabulkový procesor Excel, virová problematika, počítačové sítě, Internet, elektronická pošta, grafické editory, speciální aplikační programy, základy programování.

Elektronika a sdělovací technika (EST):

Pasivní elektronické prvky, diody, bipolární a unipolární tranzistory, spínací prvky, speciální polovodičové součástky, obrazovky, analogové a číslicové integrované obvody, zesilovače, oscilátory a generátory, sdělovací technika.

Elektrotechnická měření (ELM):

Základní pojmy měřicí techniky, metody měření napětí, proudů, odporů, impedancí, výkonů a energie, osciloskopy, číslicové měřicí přístroje, zdroje, měření na zesilovačích a integrovaných obvodech, měření na transformátorech a točivých strojích, měření v elektronických obvodech.

Číslicová technika (CIT):

Číselné soustavy a kódy, algebra logiky, logické členy, realizace logických funkcí, kombinační a sekvenční obvody, klopné obvody, čítače, registry, dekodéry, programovatelná pole, paměti.

Elektroenergetika (EEN):

Ochrana před nebezpečným dotykem, elektrická zařízení v objektech, dimenzování a jištění vodičů, elektrické sítě nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí, kompenzace účiníku, poruchové stavy, rozvodny a transformovny, elektrárny, elektrárenské ochrany, mechanika vedení, řízení elektrizační soustavy.

Elektrické stroje a pohony (ESP):

Transformátory, asynchronní stroje, synchronní stroje, stejnosměrné stroje, střídavé komutátorové stroje, spínací technika, spínací přístroje nízkého napětí, svodiče přepětí, spínací přístroje vysokého a velmi vysokého napětí, mechanika pohonu, elektromotory pro pohony, výkonová měničová technika, projektování elektrických pohonů, elektrická trakce.

Elektrická zařízení (ELZ):

Elektrotepelná zařízení, elektrický ohřev, vytápění a chlazení, světelná technika, elektrické zdroje světla, projektování osvětlení.

Automatizace (AUT):

Logické řízení, vlastnosti členů a obvodů automatického řízení, bloková algebra, snímače, akční členy, převodníky, regulátory, regulační obvody, spojitá a nespojitá regulace, stabilita regulačního pochodu.

Vědomosti a dovednosti absolventa po odborné stránce:

 • obsluha PC a znalost běžných programů: operační systém Windows, Word, Excel, základy programování v jazyku C nebo Java, projektování elektrických rozvodů apod.
 • znalost vlastností a výpočtů elektrických obvodů a metod jejich řešení
 • znalost pasivních a aktivních elektronických součástek a prvků el. obvodů pro analogovou i digitální techniku
 • technické kreslení – druhy výkresů, orientace v nich, jejich zhotovování ruční a pomocí výpočetní techniky
 • znalost základních norem a předpisů o bezpečnosti práce v elektrotechnice
 • znalosti z oboru výroby a rozvodu elektrické energie – zařízení elektráren, přenosové soustavy, výpočty sítí
 • celkový přehled a hlubší znalosti zařízení z oblasti využití elektrické energie – elektrické stroje, přístroje a pohony, elektrotepelná a elektrosvětelná technika, elektrická trakce
 • praktická znalost elektrických měření – měřicích přístrojů a metod měření elektrických veličin, součástek, elektronických obvodů a elektrických strojů; využití výpočetní techniky pro vlastní měření a zpracování výsledků měření
 • základní znalosti v oblasti elektrotechnologie a automatizační techniky
 • schopnost logického myšlení a orientace v nových poznatcích v oboru
 • manuální dovednosti v základních odborných činnostech
 • v průběhu studia lze získat řidičský průkaz skupiny B

Schopnosti absolventa všeobecně vzdělávacího charakteru:

 • pohotový a kultivovaný ústní projev, bezchybný písemný projev
 • základní komunikace v cizím jazyce (němčina nebo angličtina), porozumění odbornému textu s využitím slovníku
 • pochopení společenské a umělecké funkce literatury a ostatních druhů umění
 • poznání historického vývoje naší země i světových dějin
 • porozumění vybraným společenskovědním disciplínám v oblasti etiky a ekonomiky
 • znalosti širokého základu středoškolské matematiky, poznání nejdůležitějších fyzikálních a chemických jevů a zákonů a jejich aplikace v praxi
Přejít nahoru
Přejít na začátek