Informace o ochraně oznamovatelů (whistleblowing)

Whistleblowing – formulář oznámení


Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb.

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

 1. Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen “Zákon”), účinného od 1. srpna 2023, v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, vznikla Střední průmyslové škole, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvkové organizaci (dále jen „Škola“) jako povinnému subjektu mj. i povinnost zavést vnitřní oznamovací systém (dále jen “VOS”) k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Škola má příslušné postupy při ochraně oznamovatelů upraveny ve směrnici č. 48 Směrnice o ochraně oznamovatelů (whistleblowing), kde jsou uvedeny případné bližší informace.
 • Oznamovatelem se rozumí fyzická osoba, která učiní oznámení v mezích a při splnění všech podmínek Zákona, a to prostřednictvím VOS školy, externího oznamovacího systému (dále jen “EOS”) vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky nebo uveřejněním, případně přímo příslušnému orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie (např. policejnímu orgánu, státnímu zástupci). Takový oznamovatel následně požívá ochrany před odvetným opatřením. Škola ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) Zákona vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona (tzn. závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž). V souladu se Směrnicí EU č. 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí organizace Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace, jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU následující způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.
 • Každá osoba – oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností  dozví o porušování práv Unie, může podat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít
 1. písemně elektronicky na e-mailové adrese  – oznameni.whistleblowing@spsul.cz
 2. v listinné podobě na adresu Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace, sídlo: Resslova 210/5, 400 01  Ústí nad Labem a označením na obálce „Neotvírat – pouze do rukou příslušné osoby“
 3. nebo osobně u příslušné osoby, schůzku s příslušnou osobou je nutné domluvit na základě žádosti oznamovatele v pracovní době  od 8 do 15 hodin
 4. telefonicky na telefonním čísle +420 478 572 255 v pracovní době od 8 do 15 hodin

buď

 1. škole, nebo
 2. ministerstvu spravedlnosti – Oznámení mohou oznamovatelé podávat i prostřednictvím EOS Ministerstvu spravedlnosti ČR. Bližší informace naleznete na www.justice.czhttps://oznamovatel.justice.cz/  
 • Oznamovatel bude poučen o právech a povinnostech, které pro něj vyplývají ze zákona, o poučení bude vyhotoven záznam. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Pokud oznamovatel podá vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
 • O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo písemný záznam, pokud s tím oznamovatel souhlasí.
 • S podanými oznámeními se může seznamovat pouze dále uvedená příslušná osoba, která nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Příslušná osoba posoudí důvodnost podaného oznámení a vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení podle § 12 odst. 2 a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení podle § 12 odst. 3 a o přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo neshledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba škole navrhne opatření k nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
 • Škola vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro školu nevykonávají práci, nebo jinou obdobnou činnost podle uvedeného zákona.
 • Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí. Oznamovateli podle zákona č. 171/2023 Sb., náleží ochrana před odvetnými opatřeními. Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách uvede informace, jak může oznamovatel postupovat v případě odvetných opatření.
 • Pro oznámení lze využít formulář (rovněž vyvěšený na úřední desce), nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou:

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Jméno, příjmení pověřené osobyIng. Bc. Martin Tůma
Adresa pro zasílání písemných oznámeníResslova 210/5, 400 01 Ústí nad Labem
Telefon478 572 255
e-mailoznameni.whistleblowing@spsul.cz
Přejít nahoru
Přejít na začátek