Elektrotechnika

obor Elektrotechnika, zaměření Automatizace a počítačové aplikace

První dva ročníky mají v obou zaměřeních stejný obsah. Žáci si zaměření vybírají do třetího ročníku už se znalostí základů oboru.

Profilová část maturitní zkoušky: Elektronika a sdělovací technika (ústní zkouška), Automatizace (ústní zkouška), Praktická zkouška z odborných předmětů (Automatizační cvičení, Mikroprocesorová technika, Elektrotechnická měření)
Učební plán oboru a zaměření

Absolventi oboru Elektrotechnika se zaměřením na Automatizaci a počítačové aplikace se soustředí na oblast praktické aplikace počítačové techniky ve všech oborech podnikání s potřebou automatizace. Výuka odborných předmětů se uskutečňuje zásadně s využitím moderní výpočetní techniky, která figuruje jako pracovní nástroj žáka. Praktická výuka v laboratořích probíhá buď na skutečných modelech (měřicích přípravcích) nebo se provádí počítačová simulace reálných modelů. Počítače jsou vybaveny příslušným potřebným software pro konkrétní práci. Žáci mají k dispozici funkční demoverze software, které si mohou nainstalovat i doma na vlastní počítač a odborným samostudiem si procvičovat a prohlubovat své znalosti (firma Moravské přístroje soft. Control WEB, firma AMiT soft. DetStudio, firma FESTO soft. FluidSim). Samozřejmostí je využívání software CAD/CAM/CAE (Eagle) a IT (Word, Excel, Explorer) pro zpracovávání technických projektů a vytváření technické dokumentace z provedeného odborného laboratorního měření.

Absolventi jsou připraveni pro rychlou adaptaci v praxi a zároveň i na měnící se potřeby praxe. Znají jeden cizí jazyk. Orientují se v odborné technické dokumentaci a umějí ji samostatně vytvářet pomocí výpočetní techniky. Uplatní se v oborech vyžadujících elektrotechnické vzdělání. Ihned po absolvování oboru mají možnost získat v souladu se zákonem 250/2021 Sb. kvalifikaci osoby znalé pro samostatnou činnost (elektrotechnik) podle §6 nařízení vlády 194/2022 Sb. a tím dosáhnout velmi dobrého praktického uplatnění v oboru. Po absolvování nezbytné praxe si mohou zvýšit kvalifikaci na osobu znalou pro řízení činnosti (vedoucí elektrotechnik, §7) a revizního technika (§8).

Absolventi jsou připraveni i pro studium na vysoké škole libovolného směru, zejména pak technického.

Informativní výčet tematických celků v profilujících odborných předmětech:
Základy elektrotechniky (ZAE):

Stejnosměrný proud, obvody stejnosměrného proudu, elektrostatické pole, elektrochemie, magnetické pole, elektromagnetická indukce, střídavé proudy, obvody střídavého proudu, řešení obvodů střídavého proudu, obvody se vzájemnou indukčností, trojfázová soustava, točivé magnetické pole.

Technické kreslení (TEK):

Pravidla pro technické kreslení, technická dokumentace v elektrotechnice, základy deskriptivní geometrie, základy kreslení 2D výkresů v CAD, kreslení elektrotechnických schémat s použitím knihovny v CAE.

Elektrotechnologie (ELE):

Vodivé materiály, izolanty a dielektrika, magnetické materiály, polovodičové materiály, technologie výroby pasivních součástek, technologie výroby polovodičových součástek, metody propojování elektrických obvodů.

Informatika (INF):

Hardware, OS Windows, uživatelský SW pro IT (Word, Excel, Explorer, Outlook), práce s Internetem, hromadné zpracování dat, programování v jazyku C nebo Java, software pro CAD/CAM/CAE.

Číslicová technika (CIT):

Logické obvody, kombinační logické obvody, parametry a vlastnosti integrovaných obvodů, sekvenční obvody, konečné automaty, číselné soustavy. Praktické využívání software pro CAD/CAM/CAE – Eeagle pro tvorbu DPS – plošných spojů.

Elektronika a sdělovací technika (EST):

Metody řešení elektronických obvodů, pasivní součástky elektronických obvodů, polovodičové součástky, vakuové součástky, elektronické zobrazovací jednotky, komplexní jednobrany a dvojbrany, přechodové jevy, nízkofrekvenční zesilovače, vysokofrekvenční zesilovače, stejnosměrné zesilovače, napájecí zdroje, analýza časově proměnných signálů, elektroakustická zařízení, generátory sinusových průběhů, generátory nesinusových průběhů, obvody pro tvarování a výběr signálů, bezdrátový přenos informací, sdělovací technika po vedení.

Elektrotechnická měření (ELM):

Elektromechanické měřicí přístroje, normály elektrických veličin a jednotek, měření napětí a proudu, měření reálných odporů, měření komplexních impedancí, měření výkonu, měření vlastností nelineárních pasivních a aktivních prvků, měření vlastností jednobranů a dvojbranů, elektronické analogové osciloskopy, digitální měřicí přístroje, měření elektronických obvodů, prvky a obvody elektronických měřicích přístrojů, zdroje periodických signálů, převodníky, číslicové měřicí přístroje, digitální osciloskopy, automatické měřicí systémy, diagnostické přístroje.

Elektrická zařízení (ELZ):

Elektrotechnické předpisy, elektrické přístroje a rozvaděče, elektrické stroje, silnoproudá elektronika, elektroenergetika, elektrické spotřebiče v domácnostech, elektrotepelná a elektrosvětelná technika.

Automatizace (AUT):

Automatizační prostředky, obvody pro měření fyzikálních veličin, regulované soustavy, nespojité regulační obvody, spojité regulační obvody, syntéza spojitého regulačního obvodu, druhy a typy regulačních obvodů, řízení číslicovými počítači, mechatronika.

Automatizační cvičení (AUC):

Kombinační a konečné automaty, programovatelné automaty PLC a softPLC, komunikace s periferiemi pomocí počítačů PC, prvky regulačních obvodů a regulační systémy.

Mikroprocesorová technika (MIT):

Vývoj universálních mikroprocesorů, programování pamětí, popis mikropočítačového systému (16, 32, 64 bit atd.), programování v assembleru, podpůrné obvody (technologie), přerušení a přerušovací systém, jednočipové mikropočítače, mikrořadiče RISC, aplikace vyšších programovacích jazyků, vazby na uživatelské programy IT, řídící a vizualizační programy, simulační programy.

Praxe (PRA):

Ruční obrábění, elektroinstalace, základy elektroniky, lineární součástky elektronických obvodů, nelineární polovodičové součástky, strojní obrábění materiálu pomocí CNC, elektronická zařízení a opravárenská technika, operační zesilovače, užití logických obvodů v měřicí a regulační technice.

Vědomosti a dovednosti absolventa po odborné stránce:

 • znalost IT – informačních technologií – systémy Windows a Office – Word, Excel a Internet
 • znalost technického zobrazování, kreslení elektrotechnických výkresů, zpracování technické dokumentace s dobrou orientací a schopností ji samostatně zhotovit pomocí výpočetní techniky
 • znalost materiálů používaných v elektrotechnice při výrobě prvků obvodů, zvláštní důraz je kladen na polovodičové prvky včetně integrovaných
 • znalost základních elektronických obvodů, způsoby jejich řešení, výpočty základních parametrů při používání diskrétních i integrovaných prvků
 • znalost vlastností analogových a číslicových obvodů a řízení
 • znalost vlastností a použití elektrických strojů a přístrojů
 • znalost používání různých druhů měřicích přístrojů a používaných měřicích metod
 • používání prvků a zařízení z oblasti automatizační techniky včetně analýzy a syntézy regulačních obvodů
 • znalost mikroprocesorové techniky a základů programování – Basic, Turbo Pascal, Assembler, programovací jazyky PLC (AMiT), programovací jazyk softPLC (Control Web)
 • v průběhu studia lze získat řidičský průkaz skupiny B

Schopnosti absolventa všeobecně vzdělávacího charakteru:

 • pohotový a kultivovaný ústní projev, bezchybný písemný projev
 • základní komunikace v cizím jazyce (angličtina nebo němčina), porozumění odbornému textu s využitím slovníku
 • pochopení společenské a umělecké funkce literatury a ostatních druhů umění
 • poznání historického vývoje naší země i světových dějin
 • porozumění vybraným společenskovědním disciplínám v oblasti etiky a ekonomiky
 • znalosti širokého základu středoškolské matematiky, poznání nejdůležitějších fyzikálních a chemických jevů a zákonů a jejich aplikace v praxi
Přejít nahoru
Přejít na začátek