Erasmus+

Projekt technIQa je naplánován v souladu se strategií rozvoje naší školy. Jmenovitě proto, že chceme inovativní formou praktické výuky zvýšit odborné dovednosti žáků pomocí a poskytnout jim možnost získat pracovní zkušenosti v zahraničí. Žákům náš projekt umožňuje získat takové technické dovednosti, které sami nemůžeme v rámci odborné přípravy ve škole poskytnout.

Do projektu zapojujeme žáky, kteří uspějí ve výběrovém řízení. Chceme dát příležitost těm nejlepším, talentovaným žákům, kteří projeví skutečný zájem o obor studia. K účasti v projektu se mohou hlásit žáci od 2. do 4. ročníku studia. Program je naplánován pro 5 cyklů. V Německu 2 cykly, další 3 probíhají ve Finsku. Příležitost získat praxi v cizině dostanou žáci, kteří se učí angličtinu i němčinu. Celkově do aktivity zapojíme 44 žáků technických maturitních oborů se zaměřením na elektrotechniku, automatizaci a IT. Projekt trvá od 1. 9. 2016 do 30. 11. 2017. Hlavním cílem projektu je zajistit nové odborné dovednosti a kompetence pomocí pracovních úkolů. Dalšími cíli jsou rozvoj jazykových dovedností účastníků projektu, rozvoj jejich osobnosti, rozvoj mezikulturního povědomí a získání prvních zkušeností s prací v poloprovozním měřítku.

Abychom projekt mohli správně řídit, tak jsme sestavili projektový tým. Jeho členové mají jasně rozděleny role a činnosti, jež musí vykonávat. S partnery i s účastníky uzavíráme dílčí smlouvy, které konkrétně definují náplň projektu a vzájemná plnění.

Pomocí monitoringu, jasně definovaného programu a smluvního zajištění projektu eliminujeme rizika na minimum. Před odjezdem do zahraničí se žáci účastní několika přípravných aktivit, které mají zaručit jejich úspěch v práci v zahraničí.

Výsledkem projektu bude 44 žákovských mobilit, jež budou certifikovány pomocí Europass Mobilita. Účastníkům projektu technIQa poskytujeme podstatnou konkurenční výhodu při jejich vstupu na trh práce. Ať už se bude jednat o region Ústí nad Labem, nebo o trh práce kdekoliv jinde v EU. Zaměstnavatelé pomocí certifikátu Europass Mobilita získají jasný doklad o dovednostech a kompetencích, jimiž žáci vládnou.

Projekt technIQa přináší pozitivní dopad na ekonomiku v našem regionu, a to díky dobrému uplatnění absolventů stáží. Zároveň projektem mobilit podporujeme zájem nezletilých o technické vzdělávání, které je nezbytné pro celé české hospodářství. A dospělým ukazujeme, že technické obory mají co nabídnout.

Díky projektu získá 44 našich žáků nové odborné dovednosti a rozšíří si svoje obzory. Naproti tomu naše škola získá lepší image v podobě úspěšného realizátora mezinárodních mobilitních projektů. Rozšiřujeme též úroveň spolupráce s partnerskými organizacemi v projektu, s nimiž chceme spolupracovat i v budoucnu v rámci dalších mobilitních projektů se zaměřením jak na žáky, tak na učitele. Účastníci projektu technIQa, které vysíláme za praxí do Finska a do Německa, tam reprezentují české střední odborné školství. Projekt má díky tomu dopad i na rozvoj mezistátní spolupráce s Německem a Finskem, byť dílčího charakteru. V neposlední řadě přispíváme také ke splnění cílů programu Erasmus+ pro Klíčovou akci 1.

Přehled stáží za školní rok 2016/2017

V rámci projekt TechniQa jsme realizovali celkem pět stáží.

Vybraní žáci střediska Stříbrníky vyjeli do Finska na přelomu března – dubna 2017 a do Spolkové republiky Německo v průběhu září 2017. Žáci střediska Resslova vycestovali na stáž do Finska koncem dubna 2017 a v první polovině října 2017 do SRN. Poslední stáž vybraných žáků školy se konala v září 2017 opět v SRN.

Vybraní studenti naší školy se zúčastnili v termínu od 10. 9. – 23. 9. 2017 zahraniční stáže v SRN v Magdeburgu u partnerské organizace SBH Südost GmbH.

Toto vzdělávací centrum připravuje studenty na desítky různých technických profesí a zajišťuje v těchto oborech i rekvalifikační kurzy. Studenti naší školy si osvojovali poznatky z programování ” Siemens – Logo” a “Simatic S7 – 1200”. Tohoto projektu jsme se ve spolupráci s partnerskou organizací SBH Südost GmbH zúčastnili jako škola již po čtvrté.

Přejít nahoru
Přejít na začátek