Ukončené projekty

Projektová činnost školy

Škola realizovala projekty v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a programu Leonardo da Vinci.

Proběhla také realizace projektu Přírodovědné a technické vzdělávání ÚK a výměnných stáží v rámci programu Leonardo da Vinci.

Další projekty, realizované v předchozích letech jsou uvedeny v následující tabulce.

Název projektuČíslo projektuDoba trvání
Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého krajeCZ.1.07/1.1.00/44.00051. 9. 2013 – 30. 6. 2015
Cíl projektu:   Škola je jedním z dvanácti partnerů projektu, díky kterému vybaví 10 nových učeben/dílen/laboratoří moderním zařízením a vybavením, které bude sloužit nejen pro výuku žáků střední školy a základních škol v rámci vzájemné spolupráce, ale bude sloužit i pro volnočasové aktivity žáků.
Projekt LEONARDOCZ/13/LLP-LdV/IVT/1341922. 9. 2013 – 31. 12. 2014
Cíl projektu:   Předmětem projektu je organizace mezinárodních stáží pro žáky Střední průmyslové školy v Ústí nad Labem, konkrétně se jedná o stáže do Lotyšska a Německa. Stáže jsou určeny pro žáky oboru Elektrotechnika se zaměřením na informatiku a aplikovanou elektrotechniku. Projekt jsme nazvali stručně: International Mobility. Cílem projektu je poskytnout těmto žákům oživení a rozšíření výuky tím, že díky zkušenostem ze zahraničí získají nové a praktické poznatky z moderního prostředí, jež jim škola v takové míře nabídnout či zprostředkovat v domácích podmínkách nemůže. Tím žáci získají širší přehled o možnostech svého budoucího uplatnění a o dalším směřování studijního oboru.
EU peníze středním školám – Resslova „UPGRADE IT pro výuku AUT, ESR, CAM, MEC“CZ.1.07/1.5.00/34.10361. 9. 2012 – 31. 8. 2014
Cíl projektu:   Cílem realizace klí č ové aktivity je zkvalitn ě ní vlastní výuky prost ř ednictvím metod a norem, které využívají digitální technologie. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, které sm ě rují ke zvýšení motivace žák ů a ke zlepšení studijních výsledk ů .
Odborná terminologie v cizích jazycích pro žáky SŠCZ.1.07/1.1.34/02.00531. 9. 2012 – 30. 6. 2014
Cíl projektu:   Cílem projektu je obohatit výuku cizích jazyk ů n ě m č iny a angli č tiny o moderní a pro žáky atraktivní prvky – využití elektronických u č ebnic, e-learning, pracovní listy. Gramatická náro č nost dle stupn ě jazykových znalostí podle Rady Evropy bude zacílena na úrove ň A2. Znalost odborné terminologie bude žák ů m následn ě po absolvování školy pomáhat lepším uplatn ě ní na trhu. Prost ř ednictvím po ř ádaných sout ě ží bude možné vyhodnotit nabyté znalosti a dovednosti žák ů v obou jazycích.
EU peníze středním školám – Stříbrníky „Zlepšování kvality vzdělávání“CZ.1.07/1.5.00/34.03341. 5. 2012 – 30. 4. 2014
Cíl projektu:   Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.
Tvorba a implementace nových vzdělávacích modulů do praktické výuky včetně přípravy zázemí pro aktivní praktické zapojení žáků do výuky technických předmětůCZ.1.07/1.1.34/01.00021. 1. 2012 – 28. 2. 2014
Cíl projektu: Cílem projektu je zkvalitnění praktické výuky odborných předmětů oboru Elektrotechnika 26-41-M/01 a zkvalitnění mezipředmětových vazeb teoretické výuky a praxe. V rámci projektu budou vytvořeny nové vzdělávací moduly praktické výuky reflektující technický pokrok dnešní doby a to i v anglickém jazyce. V souvislosti s aplikací nových vzdělávacích modulů do výuky bude vybavena laboratoř elektrických pohonů a automatizace pro praktickou výuku, ve které bude vytvořeno 5 žákovských pracovišť pro výuku technických oborů včetně pracoviště pedagoga. Projekt řeší všechny současné potřeby žáků druhých, třetích a čtvrtých ročníků oborů Elektrotechnika. Žáci poznají nové moderní technologie, budou mít možnost propojit své teoretické znalosti s praktickým výcvikem, rozšíří své znalosti anglického jazyka o technickou terminologii a získají větší přehled o svém uplatnění na trhu práce.
Název projektu: Studentské minipodniky v 5 krajích ČRCZ.1.07/1.1.00/54.00291. 9. 2014 – 31. 7. 2015
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu Studentské minipodniky v 5 krajích ČR je připravit žáky středních škol na samostatné podnikání. Dopoledne se ve výcviku a odborných předmětech učí zvládat řemeslo a odpoledne provozují v rámci nepovinné výuky tzv. fiktivní podnik. To znamená, že se učí objednávat materiál, zpracovávat faktury, tvořit smlouvy, propagovat svoje výrobky a služby, komunikovat se zákazníky a spoustu dalších věcí, kterým můžeme souhrnně říkat podnikatelská gramotnost. Metoda fiktivního podniku je atraktivní v tom, že není klasickou výukou, ale hrou na podnikání. Minipodnik má svého ředitele, sekretariát, obchodní oddělení, personalistu, marketéra, účetní i další profese. Studenti mají k dispozici kancelář s vybavením a především učitele, který je na jejich byznysu doprovází radami a informacemi. Maximum činností ale dělají studenti sami, to je základní princip. Součástí provozu minipodniku jsou i návštěvy v reálných firmách, při kterých mají studenti možnost nahlédnout do zákulisí skutečného podnikání a především se setkají s majitelem či ředitelem podniku. S ním mohou probrat jeho zkušenosti, úspěchy i neúspěchy.
Cíl projektu: Cílem projektu je zkvalitnění praktické výuky odborných předmětů oboru Elektrotechnika 26-41-M/01 a zkvalitnění mezipředmětových vazeb teoretické výuky a praxe. V rámci projektu budou vytvořeny nové vzdělávací moduly praktické výuky reflektující technický pokrok dnešní doby a to i v anglickém jazyce. V souvislosti s aplikací nových vzdělávacích modulů do výuky bude vybavena laboratoř elektrických pohonů a automatizace pro praktickou výuku, ve které bude vytvořeno 5 žákovských pracovišť pro výuku technických oborů včetně pracoviště pedagoga. Projekt řeší všechny současné potřeby žáků druhých, třetích a čtvrtých ročníků oborů Elektrotechnika. Žáci poznají nové moderní technologie, budou mít možnost propojit své teoretické znalosti s praktickým výcvikem, rozšíří své znalosti anglického jazyka o technickou terminologii a získají větší přehled o svém uplatnění na trhu práce.
Partnerstvím ke zkvalitnění přípravy lidských zdrojů pro přírodovědné a technické vzděláváníCZ.1.07/2.3.00/45.0034Od 6.2.2014 na dobu neurčitou
Cíl projektu: Cílem projektu je připravit pro pedagogické pracovníky z praxe a studenty pedagogických oborů zázemí pro získávání kompetencí k efektivnímu vzdělávání žáků 1. a 2. stupně ZŠ i studentů SŠ v přírodovědných a technických oborech. Bude poskytnout prostor nejen k předání teoretických poznatků, ale také ke zprostředkování příkladů dobré praxe tak, aby si účastníci kurzů odnesli do své praxe co nejvíce opravdu užitečných informací. Dalším cílem je zatraktivnění výuky přírodovědných a technicky zaměřených oborů tak, aby samotná výuka vzbudila v žácích a studentech zájem o přírodní a technické vědy.

Zapojení do dalších projektů

Na naší škole je v rámci projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti v období od 1.1.2015 prostřednictvím Úřadu práce – krajské pobočky v Ústí nad Labem podporováno jedno pracovní místo na VPP.


Projekt Odborná terminologie v cizích jazycích pro žáky SŠ

Odkaz na výstup projektu ve formě webových stránek naleznete zde .

Přejít nahoru
Přejít na začátek