Projekt “Aktivní výuka technických předmětů”

Moderní učebna diagnostiky pohonů na SPŠ Ústí nad Labem

Páteřní škola Ústeckého kraje, Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace, se ve spolupráci s firmami snaží neustále zdokonalovat výuku žáků a propojovat jejich odborné znalosti s praxí a technickým výcvikem. V únoru 2014 slavnostně otevřela novou učebnu diagnostiky pohonů, v níž je umístěno celkem pět žákovských pracovišť a jedno pracoviště pedagoga. Na pracovištích budou simulovány poruchy, které se žáci budou učit diagnostikovat. Práce v této laboratoři je součástí dlouhodobého záměru školy kvalitně připravovat žáky na budoucí povolání i studium na vysokých školách.

Pásku symbolicky přestříhli Mgr. Gabriela Hubáčková, poslankyně Parlamentu ČR, Ing. Dagmar Waicová, předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání a zaměstnanost a zástupce firmy SPEA – Sdružení podnikatelů elektrotechniky a automatizace, které se velkou měrou podílelo na realizaci jednotlivých pracovišť.

Slavnostního otevření se zúčastnila řada zástupců partnerských firem a škol, jmenovitě děkani dvou fakult Univerzity Jana Evangelisty Purkyně doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. a prof. Dr. Ing. František Holešovský. Dále řada zástupců smluvních partnerů a sponzorů např. pan Milan Chvalina – ředitel a jednatel společnosti Chvalis s. r. o., Ing. Romana Jelenová z podniku Kolbenschmidt Czech Republic, a. s., Ing. Monika Šatná ze závodu Pierburg s. r. o., ředitel firmy FESTO Praha Ing. Jiří Petránek, MBA a další hosté. Funkci jednotlivých pracovišť a jejich využití pro výuku všem demonstroval vyučující Ing. Pavel Kobrle.

Lze jednoznačně říci, že se v rámci středních škol jedná v této oblasti o špičkové pracoviště. Učebnu se podařilo zrealizovat z prostředků OPVK v hodnotě 2,5 milionu korun.

Exkurze A2 a E4 na jižní Moravě
Třídy A2 a E4 podniky ve dnech 14. – 16. října 2013 exkluzivní třídenní exkurzní zájezd na jižní Moravu. Akci připravil třídní učitel A2 Ing. Pavel Kobrle, pedagogický dozor doplnil Ing. Josef Hutar. Tyto exkurze finančně podpořil projekt financovaný EU – OP vzdělávání pro konkurenceschopnost.

V pondělí 14. října v 7:30 obě třídy vyrazily autobusem na východ. Po pěti hodinách jsme dojeli do firmy Siemens v Mohelnici, kde nás čekala první exkurze. Po rozdělení do tří skupin byly třídy provedeny po podniku Siemens Elektromotory, kde jim pověření pracovníci vysvětlili proces výroby asynchronních motorů od ražení statorových a rotorových plechů přes zatahování cívek do statorů a odlévání rotorových klecí až po konečnou montáž a zkoušení parametrů. Žáci E4 motory důvěrně znají, pro A2 však bylo vše zcela nové. Na závěr prvního dne nás ještě čekala drobná turistika v Městečku Trnávka, kde jsme zdolali kopec se zříceninou hradu Cimburka. Po velmi náročném dni jsme dojeli do Blanska a byli ubytováni v hotelu Aquapark. Hotel byl kvalitní a nic nám nechybělo, navíc zde byla možnost dokoupení potravin v blízkých obchodech.

Druhý den byly naplánovány exkurze do elektráren. Po snídani v devět hodin třídy odjely do přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Měli jsme možnost vidět Francisovu turbínu v reálné velikosti, strojovnu a velín. Náš průvodce byl velmi zdatný, protože i přes velký hluk nám vše dokázal nahlas a srozumitelnou formou vysvětlit a popsat, což nebývá vůbec obvyklé. Měli jsme štěstí, protože jsme byli svědky zastavení výrobního bloku a viděli velmi vzácně se vyskytující přepouštění vody z horní do dolní nádrže přepadem připomínajícím obří tobogán. Jedna elektrárna střídá druhou, tentokrát to byla naše nejstarší a nejspolehlivější jaderná elektrárna Dukovany. V informačním středisku nám průvodci na názorných modelech ukázali krok po kroku princip jaderné elektrárny a přitom často zkoušeli úroveň našich znalostí. Ty na ně podle jejich slov udělaly velký dojem. Nejvíce se nám líbila Wilsonova mlžná komora, kde je vidět různé druhy záření, a model jaderného reaktoru v životní velikosti. Na zpáteční cestě do Blanska jsme navštívili pivovar Dalešice, známý z filmu Postřižiny, a prohlédli si tam historické prostory výroby piva i místa proslavená filmem.

Třetí a závěrečný den v devět hodin všichni opustili hotel a vydali se pěšky do blanenského zámku, kde sídlí muzeum. Shlédli jsme expozice o Moravském krasu, výrobě železa na Blanensku, hradech v okolí, ale hlavně navštívili malé muzeum měřicí techniky, jediné v republice. Některé exponáty, vyráběné dříve Metrou Blansko, důvěrně známe ze školních laboratoří. Poslední velkou akcí pak byla Macocha. Největší propast v zemi na nás udělala velký dojem, je to nádherné dílo přírody. Od horního můstku nad propastí jsme sestoupili do Pustého dolu a navštívili Punkevní jeskyně. Vychutnali jsme si jeskyně, pohled ze dna propasti a hlavně atraktivní plavbu lodičkami po podzemní říčce Punkvě. Po prudkém výstupu z Pustého dolu se ještě třídy zastavily na zřícenině hradu Blansek, než zamířily zpět domů.

Akce skončila příjezdem do Ústí v osm hodin večer a zanechala v nás všech hluboké a nezapomenutelné zážitky.

Nová učebna diagnostiky elektropohonů spěje ke svému dokončení

Naši odborní učitelé už netrpělivě nahlížejí přes rameno dodavatelské firmě SPEA při dokončovacích pracech v učebně pohonů. V těchto dnech pracovníci firmy SPEA instalují poslední dva stoly v učebně. Stůl „elektropohon s PLC“ a učitelský stůl. Odborný učitel pan Petr Svoboda si hned vyzkoušel některé z funkcí učitelského stolu, kde bude mít možnost studentům zapínat a vypínat diagnostikované „chyby“ na pracovních stolech. Na nejnovější instalaci se přišel podívat i ředitel školy Mgr. Bc. Jaroslav Mareš.

Páté měřicí pracoviště laboratoře diagnostiky pohonů

Ve středu dne 28.8.2013 odborní učitelé Ing. Pavel Kobrle a Ing. Pavel Votrubec převzali pátý pracovní stůl do laboratoře diagnostiky pohonů. Tento stůl je speciálně předurčen pro výuku automatizace. Obsahuje asynchronní motor řízený programovatelným frekvenčním měničem a navíc je osazen programovatelným automatem SIMATICS firmy SIMEMENS.

Stůl představuje model čtyřpatrového výtahu s výškou dvou metrů. Kabina je poháněná právě asynchronním motorem s frekvenčním měničem. Model kabinky je umístěn na pultu ovládacího stolu. Do konečného počtu stolů už chybí jen učitelský stůl, který bude umět dálkovým ovládáním simulovat závady na všech předchozích laboratorních stolech.

Exkurze do SPEA

Ve dnech 12. a 13. června se část třídy A3 a část třídy E3 účastnila exkurze ve firmě SPEA se sídlem v Teplicích. SPEA je zkratkou Servisu Průmyslové Elektroniky a Automatizace.

Při vstupu do objektu nás přivítal jeden z majitelů firmy, který nás provázel po celou dobu exkurze a vysvětloval, čím se firma zabývá. Seznámil studenty s procesem opravy, od podání žádosti od klienta, až po nalezení a opravení závady na produktu. Podívali jsme se na několik pracovišť místních techniků, kteří zde právě vyřizovali opravy jednotlivých zakázek podle určitého pořadníku. Několik z nás si vyzkoušelo, jak taková oprava probíhá, jak se musí postupovat, aby byla závada správně odstraněna a nedošlo k poškození ostatních částí obvodu přístroje.

Probíhají zde opravy například frekvenčních měničů, invertorů, napájecích zdrojů, komunikačních a výkonových modulů, monitorů a dalších elektronických či automatizačních přístrojů.

Souvislé praxe druhých a třetích ročníků

Jako každý rok tak i letos absolvovaly druhé a třetí ročníky v rámci schválených ŠVP 14 denní řízenou praxi ve výrobních podnicích. Letos je zajímavá obměna v tom, že vybraní studenti absolvovali praxi přímo zaměřenou na elektropohony v Dopravním podniku Ústí nad Labem a Lanovka Ústí nad Labem, společnosti Melecs a ve SPEA v Teplicích. Tato konkrétní praxe spadá do probíhajícího projektu „Tvorba a implementace nových vzdělávacích modulů do praktické výuky včetně přípravy zázemí pro aktivní praktické zapojení žáků do výuky technických předmětů“, během kterého se buduje nová laboratoř diagnostiky elektropohonů.

Pro vybranou skupinu žáků jsme díky realizovanému projektu zajistili aktivní přístup mentorů ve jmenovaných podnicích, kteří se žákům během praxe věnovali, provázeli je procesy firmy a zapojili žáky do řízení a realizace fiktivních i reálných zakázek společností. Žáci dostali na svou provedenou práci ústní i písemnou zpětnou vazbu a mohli si tak přímo v praxi ověřit a porovnat své teoretické i praktické znalosti dosud získané během studia. Z proběhlých kontrol všech praxí vám přinášíme fotoreportáž.

Čtvrté pracoviště laboratoře diagnostiky pohonů

Dne 30.5.2013 byl do školy postupně dopraven a na místě smontován čtvrtý stůl s elektrickým pohonem. Toto pracoviště obsahuje frekvenční měnič s asynchronním motorem, který je řízen jako servopohon, tedy řídí polohu, nikoliv otáčky. Motor otáčí závitovou tyčí, která posouvá saně či suport. Dvojí jištění obou krajních poloh je vždy tvořeno bezkontaktním indukčním senzorem a mechanickým kontaktním čidlem, které při aktivaci zastaví pohon. Na tomto pracovišti budou procvičovány úlohy s nastavováním polohy. Přinášíme fotoreportáž z montáže stolu.

Druhý den, v pátek 31.5.2013, proběhlo školení vlastností stolu pro naše kantory, kterého se zúčastnili Ing. Kobrle, Ing. Pavel Votrubec a p. Petr Svoboda.

Exkurze E4 v Lafarge Čížkovice

Pondělního rána dne 22.4.2013 se třída E4 sešla na hlavním nádraží a se svým třídním profesorem Ing. Pavlem Kobrlem se vydala na svou poslední exkurzi, a to do cementárny Lafarge v Čížkovicích.

Po příjezdu nás vřele přivítal pan Ing. Petr Provazník. Dostali jsme helmy, reflexní vesty a ochranné brýle. Poté jsme šli do posluchárny, kde jsme byli seznámeni s historií a chodem cementárny a s postupem výroby cementu. Když jsme byli řádně poučeni o bezpečnosti práce, odebrali jsme se do provozu.

Nejdříve jsme se šli podívat do zásobárny surovin, na rotační pec a surovinový mlýn, který byl poháněn dvěma asynchronními kroužkovými motory o výkonu 2 x 1 MW. Dále jsme navštívili rozvodnu nízkého napětí pro pomocné pohony a kobkovou rozvodnu vysokého napětí. Rovněž jsme viděli zastřešenou rozvodnu velmi vysokého napětí 110 kV, což je unikát, obvykle bývají venkovní. Zde nám Ing. Provazník předvedl spínání odpojovače tlakovzdušným pohonem. Nakonec jsme se šli podívat na velín.

Pak už jsme se jen rozloučili, poděkovali mu za exkurzi, odevzdali ochranné pomůcky a vydali se na nádraží. Tuto exkurze finančně podpořil projekt financovaný EU – OP vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Exkurze E3 ve východních Čechách

Ve dnech 8 – 9. dubna 2013 podnikla třída E3 pod vedením Ing. Pavla Kobrleho a Ing. Václava Votrubce exkurzní zájezd do východních Čech. Vyrazili jsme časně ráno z ústeckého nádraží rychlíkem směrem na Poděbrady. Zde jsme provedli zrychlený přesun na náměstí, prohlédli si zámek nad Labem a sochu Jiřího z Poděbrad.

Hlavní pondělní zastávkou byl Náchod, kde nás čekala prohlídka firmy ATAS, zabývající se výrobou elektromotorů. Účelem této návštěvy bylo podrobně si prohlédnout výrobní postupy a techniky při výrobě elektromotorů, vyrážením statorových plechů počínaje, přes spojování svazků plechů, vinutí cívek, prošívání čel vinutí, a montáží konče. Poté jsme využili času do příjezdu našeho vlaku a někteří z nás se šli podívat na náchodský zámek domnívajíce se, že uvidíme tamní medvědy. Štěstí nám ovšem nepřálo a medvědi nebyli venku. Mnozí v Náchodě doplnili zásoby a vydali jsme se opět na cestu.

Další zastávkou byly Teplické skály. Zde jsme si užili spoustu legrace, neboť je potřeba hodně představivosti, abyste viděli všechny ukryté obrazce ve skalách. Asi polovina naší třídy je viděla, druhá polovina viděla pouze skály. Největší překážku tvořily vždycky schody, jelikož byly namrzlé a vyšplhat po nich nebylo nejlehčí. Nicméně sjíždět po nich byla zábava a pořídili jsme při sjezdech jak fotografie, tak i videa. Poté, co jsme prošli celou trasu, vydali jsme se do penzionu, kde na nás čekal výborný guláš. Po večeři jsme si sedli a povídali si, někteří sledovali televizi, jiní unaveni již spali.

Ráno jsme se nasnídali, uklidili a vydali se vlakem po romantické trati do Trutnova. Zde jsme došli do elektrárny Poříčí, kde nám promítli krátký film o elektrárně, poté nás rozdělili do dvou skupin a vyrazili jsme na prohlídku. Viděli jsme průmyslové rozvody v praxi, jak to vypadá uvnitř fluidního kotle, jakou práci mají technici na velíně, parní okruhy, zásoby paliva, srdce elektrárny – turbosoustrojí – a spoustu dalších věcí patřících k elektrárně a jejímu provozu. Elektrárna spaluje také biomasu a slouží jako zdroj tepla pro celé Podkrkonoší. Když jsme skončili, zašli jsme si na oběd do místní restaurace, který chutnal celé třídě a byl za velmi nízké ceny. Jelikož jsme se všichni skvěle najedli, nevadila nám ani dlouhá cesta vlakem do Ústí, kam jsme přijeji po 19. hodině. Zájezd se nám velmi líbil a přinesl nám mnoho nových poznatků.

Tyto exkurze finančně podpořil projekt financovaný EU – OP vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Exkurzní zájezd A4, E4, E3 do hor

Dlouhé čekání na vysněnou exkurzi se konečně vyplatilo a ve čtvrtek 21.3. jsme konečně vyrazili – tedy třídy E4, A4 a část E3 – na cestu za sněhem.

Po celých čtyřech hodinách jízdy jsme zastavili v Častolovicích, kde jsme viděli zámek a překrásný zámecký park s malým zvěřincem plným různých, dokonce i exotických druhů zvířat. Poté jsme pokračovali v cestě s malou zastávkou v Helvíkovicích u rodné chaloupky Prokopa Diviše s replikou jeho hromosvodu, až jsme dorazili na přehradu Pastviny v Orlických horách. Pod hrází je akumulační vodní elektrárna s generátorem o výkonu 3 MW. Zde jsme absolvovali exkurzi, v jejímž rámci jsme se vydali i do hráze, která při různých akcích slouží dokonce i jako chladné místo na úschovu různých potravin. V horní části se nachází také historický snímač hladiny, který zapisuje její aktuální stav. Na konci exkurze jsme naší milé paní průvodkyni řádně poděkovali a vydali se vstříc novému dobrodružství do nitra Jeseníků.

Po příjezdu do hotelu Eduard v Bělé pod Pradědem nás uvítaly dvě příjemné paní, které nám ukázaly pokoje a celý večer se o nás staraly. K večeři jsme měli zeleninový vývar a výborné kuřecí s rýží. Večer jsme se bavili společenskými hrami a sledovali extraligové utkání v hokeji. Ráno nás uvítaly čerstvé centimetry sněhu. Po vydatné snídani jsme se vydali na Dlouhé Stráně.

Cesta vedla přes Červenohorské sedlo (1013 m.n.m.), kde nás překvapil jen necelý metr sněhu. Silnice byla naštěstí ve sjízdném stavu, takže autobus úspěšně pokořil vrchol a my pokračovali do vesnice Kouty nad Desnou, kde začínala exkurze do elektrárny. Průvodci nás naložili do jiného, ekologičtějšího autobusu a odvezli do areálu elektrárny, vzdálenému asi 5 km. Hned po příjezdu jsem měl pocit, že jsem se ocitl spíše v alpském horském středisku, než ve vodní elektrárně. Toto je dáno tím, že veškerá výrobní část se nachází v podzemí, aby nenarušovala přírodní krásu Jeseníků. Následoval krátký výklad a informační film v jedné z budov areálu v informačním středisku. Jelikož zrovna běžela jedna ze dvou turbín, tak jsme se příliš nezdržovali povídáním a šli rovnou do útrob elektrárny. Vešli jsme do velké haly, kde se nacházely vrchní části generátorů, a poté jsme sešli do podzemí přímo k běžící turbíně. Po několika minutách, přesně v 11:00, byla turbína zastavena pomocí velkého kulového uzávěru. Následovala prohlídka ostatních útrob elektrárny, vysvětlení její funkce a významu pro elektrizační soustavu. Kvůli nepříznivému počasí jsme se bohužel nedostali ani k jedné z nádrží, proto jsme prošli ještě další části podzemní elektrárny, nastoupili do autobusu a odjeli zpět do Koutů nad Desnou. Tam na nás čekal náš autobus Ludvig, který nás dovezl bezpečně zpět domů.

Myslím, že se exkurze vydařily. Bohužel to byl náš poslední výlet, ale opět jsme viděli mnoho nového a zajímavého.

Tyto exkurze finančně podpořily projekty financované EU – OP vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Přejít nahoru
Přejít na začátek