GDPR

Škola dodržuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Ke stažení: souhlas žáka (zák. zástupce) se zpracováním osobních údajů

Základní informace o ochraně osobních údajů pro žáka nebo zákonné zástupce žáka

Obecné nařízení

 • Obecné nařízení na ochranu osobních údajů – GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit.
 • Cílem je hájit práva žáků a zákonných zástupců žáků proti neoprávněnému zacházení s jejich osobními údaji a dát jim tak větší kontrolu nad těmito osobními údaji.Důvody zpracování osobních údajůOsobní údaje škola zpracovává pouze:
 • na základě právního předpisu nebo
 • na základě žáků nebo zákonných zástupců žáků.Podepsání souhlasuŠkola předloží žákům nebo zákonným zástupcům žáků prohlášení o informovaném souhlasu, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů nad rozsah zákona.Práva žáků a zákonných zástupců žákůPrávo na to být informován o zpracování osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.
 • Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají a to v případě, že subjekt údajů poskytne informace o osobních údajích a informace o změnách v těchto údajích podle právního předpisu (např. § 22 a § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon), kde má za povinnost informovat školu o všech skutečnostech, které mají přispět k řádnému průběhu vzdělávání a školských služeb.
 • Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.
 • Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.
 • Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy (správce) rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  • Na pověřence se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci agend školy, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na statutárního zástupce.
  • Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci.
  • Pověřenec je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech.
  • Pověřenec spolupracuje s dozorovým úřadem.
  • Odpovědnost za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je výhradně samotný správce. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Národní platforma pro GDPR z.s., pověřenou osobou je Mgr. Jiří Kalach
Přejít nahoru
Přejít na začátek