Projekty

Prevence digitální propasti (Národní plán obnovy)

Pořídili jsme 15 ks tabletů včetně klávesnic a pera pro žáky.

Jedná se o dotaci ve výši 214 tisíc Kč pod účelovým znakem 33088 Národní plán obnovy – prevence digitální propasti.

Prevence digitální propasti (Národní plán obnovy)

Pořídili jsme 15 ks tabletů včetně klávesnic a pera pro žáky.

Jedná se o dotaci ve výši 214 tisíc Kč pod účelovým znakem 33088 Národní plán obnovy – prevence digitální propasti.

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)

reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt je zaměřen na realizaci opatření v návaznosti na Krajský akční plán 2 a na schválenou Školskou inkluzivní koncepci Ústeckého kraje s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl žáků se SVP vč. žáků nadaných.

Projekt řeší problematiku předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, které jsou vzhledem ke struktuře obyvatelstva a počtu sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji značným problémem. Soustřeďuje se na problematiku společného vzdělávání, tak aby docházelo nejen k rozvoji žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) vč. žáků nadaných a jejich začlenění do školního prostředí, ale zároveň chce podpořit i pedagogické pracovníky v jejich odbornosti a metodickém vedení jak žáků se SVP, tak i nadaných žáků.

Cílem projektu je podpořit pedagogické pracovníky v rozvoji vědomostí, znalostí a kompetencí zaměřených na společné vzdělávání, zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl dětí a žáků se SVP vč. žáků nadaných, podpořit žáky se SVP v komunikačních dovednostech. Dále projekt cílí na propojení vzdělávání s provázaností na trh práce (oblast kariérového poradenství), zmonitorování hlavních příčiny předčasných odchodů ze vzdělávání a snížení jejich množství. Cílem projektu je také zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit škol jednotkovými náklady naplňujících opatření definovaná v krajském akčním plánu a školním akčním plánu.

Aktivity projektu:

  • Řízení projektu
  • Rozvoj kariérového poradenství
  • Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
  • Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
  • Šablony SŠ a VOŠ III (Podpora škol formou jednotkových nákladů)

Podrobné informace o projektu a jednotlivých klíčových aktivitách včetně realizovaných a plánovaných akcí naleznete zde: https://rskuk.cz/podpora-uspesnosti-ve-vzdelavani-v-usteckem-kraji-uk-ikap-b2


Kariéra a vzdělávání II

Od září 2019 spustila škola projekt financovaný z EU v rámci šablon 02_18_065 s názvem „Kariéra a vzdělávání II“. Projekt navazuje na první kolo projektů v šablonách I. pro SŠ a jeho cílem je:

– zavádění ICT do výuky netechnických a praktických předmětů;

– rozvoj kariérového poradenství a rozšiřování spolupráce školy se zaměstnavateli;

– podpora žáků ohrožených školním neúspěchem formou realizace kroužků doučování a klubů rozvíjejících logické myšlení a týmovou spolupráci;

– rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblastech přípravy a vedení projektové výuky;

– zvyšování kvality každodenní práce pedagogických pracovníků při vzdělávání a výchově žáků prostřednictvím plánovaného vzdělávání a stáží u zaměstnavatelů.

Projekt bude realizováno v období září 2019 – srpen 2021.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/001614

Přejít nahoru
Přejít na začátek