Technické lyceum

zaměření elektrotechnika

Studium je zaměřeno na širokou oblast elektrotechniky. Poskytuje vzdělání v silnoproudých i slaboproudých odvětvích, jako je elektroenergetika, elektrické stroje a pohony, elektronika, automatizace, měřicí a číslicová technika, robotika, a v projekční činnosti. Koncepce studentům zajišťuje výbornou orientaci v tak širokém odvětví, jakým je elektrotechnika.

Absolventi získávají vědomosti, dovednosti a návyky potřebné jak pro terciární vzdělávání, tak i pro uplatnění na trhu práce. Jsou připraveni ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách technického směru. Absolventi se na základě získaných odborných kompetencí uplatní na pracovištích, kde se vyžaduje připravenost k práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešení jednodušších programátorských úloh, znalost cizích jazyků, využívání CAD systémů, dodržování pravidel normalizace a standardizace, znalost základních poznatků z elektrotechniky, strojírenství, ekonomiky a managementu.

Absolventi jsou připraveni se rychle uplatnit podle potřeb na trhu práce v mnoha oblastech automatizační techniky, energetiky a elektrotechniky. Jsou schopni rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity, uplatnit se v technickohospodářských funkcích, zvládat jednání s lidmi a přesvědčivě vystupovat.

Vedle odborných předmětů je proto kladen důraz i na všeobecně vzdělávací předměty a cizí jazyky.

Všichni absolventi jsou připraveni pro pokračování ve studiu na vysoké škole libovolného směru, zejména pak technického, jak v České republice, tak i v zahraničí.

Přejít nahoru
Přejít na začátek