Strojírenství

zaměření Programování CNC strojů a počítačová grafika

Profilová část maturitní zkoušky: Stavba a provoz strojů (ústní zkouška), Strojírenská technologie (ústní zkouška), Praktická zkouška z odborných předmětů (forma – praktická zkouška, losování z předmětů CAM systémy, Konstrukční cvičení, Technologická cvičení, Kontrola a měření) / maturitní práce z odborných předmětů (forma – maturitní práce s obhajobou)
Učební plán oboru

Studium tohoto oboru je na naší SPŠ zaměřeno na programování CNC strojů a výuku počítačové grafiky (CAD, CAM). Žáci získávají kromě znalostí z oblasti všeobecného strojírenství i znalosti z oblasti výpočetní techniky. Seznamují se s uživatelskými programy sloužícími ke konstrukčnímu i technologickému projektování. Grafické práce z konstrukčního a technologického cvičení a kontroly a měření i jejich konečná úprava probíhá v prostředí softwaru CAD – AutoCAD, Inventor Professional a SolidWorks, CAM – Surfcam Velocity, Mikroprog-F,S a kancelářsdkém balíku MS Office. Při výuce má každý žák k dispozici vlastní počítač vybavený potřebným softwarem.

Absolventi jsou připraveni pro povolání středních technicko-hospodářských pracovníků (např. konstruktér, technolog, mistr, programátor, výrobní dispečer, vedoucí provozu, technický kontrolor atd.) hlavně v oblasti strojírenských a jim příbuzných podniků. Jejich velkou předností je navíc velmi dobrá znalost práce s počítači.

Úspěšní absolventi tohoto studijního oboru jsou připraveni zejména pro studium na strojních a podobných fakultách vysokých škol a univerzit nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Informativní výčet tematických celků v profilujících odborných předmětech:

Technické kreslení (TEK):

Normalizace, technické zobrazování, kótování, tolerance rozměrů, tvaru a polohy, drsnost povrchu, výkresy strojních součástí a spojů, výrobní výkresy, výkresy sestavení, Mongeovo promítání, kuželosečky, sítě těles, průniky těles, základy systémů CAD/CAM.

Mechanika (MEC):

Statika, pružnost a pevnost, kinematika, dynamika, hydromechanika, termomechanika.

Informatika (INF):

Hardware počítače, ovládání počítače, komunikace s počítačem, operační systém Windows, textové editory Word, principy práce s databází, tabulkové procesory Excel, grafika, grafické programy, síť Internet, elektronická pošta, tvorba www stránek.

Stavba a provoz strojů (SPS):

Spoje a spojovací součásti, hřídelové čepy a hřídele, ložiska, hřídelové spojky, brzdy, mechanické převody rotačního pohybu, mechanismy obecného pohybu, tekutinové mechanismy, dopravní a zdvihací stroje, pístové stroje, lopatkové stroje, energetická zařízení, technická úprava prostředí.

Strojírenská technologie (STT):

Přehled materiálů, normalizované polotovary, nenormalizované polotovary, metalografie, povrchová úprava, základy obrábění, výrobní postupy, strojní obrábění, výroba závitů a ozubených kol, NC a CNC stroje, dokončovací operace, přípravky, měřidla.

CAD systémy (CAD):

Programové vybavení počítačů: CAD – AutoCAD 2013, Inventor Professional 13 a SolidWorks, CAM – Surfcam Velocity a Mikroprog-F,S, Mefisto – výpočty strojních součástí. CAD – Plošné a objemové navrhování součástí, zhotovování výkresové dokumentace pomocí PC a její grafický výstup na tiskárnu a plotter a výstup pro systémy CAM – programování NC strojů. Mefisto – pevnostní výpočet a kontrola strojních součástí a jejich grafický výstup do CAD systémů.

Kontrola a měření (KOM):

Měření fyzikálních a technických veličin (teploty, tlaku, vlhkosti, síly, kroutícího momentu, práce, výkonu, plochy, objemu, rychlosti proudění, průtoku), měření délkových rozměrů, měření úhlů, tvarů, vzájemné polohy a jakosti povrchu, mechanické a technologické vlastnosti materiálů, zkoušky bez porušení materiálů, měření hustoty a viskozity, měření závitů a ozubení, měření geometrie břitu nástrojů, měření na strojích (čerpadlo, kompresor, spalovací motor…).

CAM systémy (CAM):

Práce v programech: Mikroprog-F, SurfCAM Velocity.

Vědomosti a dovednosti absolventa po odborné stránce:

 • znalost konstruování, zpracování technické a technologické dokumentace s využitím výpočetní techniky (konstruování pomocí CAD – AutoCAD 2013, Inventor Professional 13 a SolidWorks, CAM – Surfcam Velocity a Mikroprog-F,S)
 • provádění základních výpočtů strojních součástí
 • znalost technických materiálů – jejich vlastností, zkoušení, tepelného zpracování
 • znalost výroby polotovarů, jejich přetvoření v hotové výrobky s využitím klasických obráběcích strojů i strojů CNC
 • znalost používání měřidel v procesu výroby, měření technických veličin a charakteristik strojů a zařízení
 • znalost strojních součástí, jejich použití v návrhu funkčních celků
 • znalost elektrických strojů a přístrojů používaných v technické praxi
 • znalost ekonomie a organizace práce s tržními principy
 • znalost výpočetní techniky s využitím běžných programů umožňujících vést technickou dokumentaci a možnosti vyhodnocování technických parametrů
 • v průběhu studia lze získat řidičský průkaz skupiny B

Schopnosti absolventa všeobecně vzdělávacího charakteru:

 • pohotový a kultivovaný ústní projev, bezchybný písemný projev
 • základní komunikace v cizím jazyce (němčina nebo angličtina), porozumění odbornému textu s využitím slovníku
 • pochopení společenské a umělecké funkce literatury a ostatních druhů umění
 • poznání historického vývoje naší země i světových dějin
 • porozumění vybraným společenskovědním disciplínám v oblasti etiky a ekonomiky
 • znalosti širokého základu středoškolské matematiky, poznání nejdůležitějších fyzikálních a chemických jevů a zákonů a jejich aplikace v praxi

Přejít nahoru
Přejít na začátek