Logistické a finanční služby

Logistické a finanční služby 37-42-M/01 (čtyřletý studijní obor s maturitou)

Zaměření: Informatika v logistice

Profilová část maturitní zkoušky: Ekonomika (ústní zkouška), Logistika (ústní zkouška), Obhajoba maturitní práce z fiktivních firem (založení firmy,  fakturace, účetnictví, personální práce, daňová přiznání, evidence majetku)

Učební plán oboru

Žáci během studia tohoto oboru získají vědomosti a dovednosti v oblasti  logistických a peněžních služeb, bankovnictví, účetnictví,  přepravy, cestovního ruchu, jsou připraveni  na samostatné podnikání,  umí pracovat s výpočetní technikou a programovým vybavením,  ovládá principy obchodní korespondence, umí využívat poznatky získané v psychologii při jednání s lidmi a při řešení pracovních i osobních problémových situací,  zvládá odbornou terminologii a konverzaci ve dvou světových jazycích. K výuce se využívají počítačové programy, účetní software, simulační hry. Vychází z požadavků praxe a směřují k tomu, aby absolvent dokázal samostatně a iniciativně plnit komplexnější úkoly.

Absolvent bude vykonávat činnosti charakteru provozního, obchodně podnikatelského a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení, referent v bance, směnárně, pojišťovně, na poště, samostatný finanční poradce, obchodní zástupce logistické firmy, firemní recepční, pracovník v cestovním ruchu, logistik v dopravě, přepravě, logistik skladových operací, podnikatel.

Úspěšní absolventi tohoto studijního oboru jsou připraveni zejména pro studium na vyšším odborném, vysokoškolském bakalářském či magisterském ekonomického i dopravního směru.

Informativní výčet tematických celků v profilujících odborných předmětech:

Logistika – předmět přiblíží žákům problematiku jednotlivých logistických procesů z pohledu jejich významu i organizace. Naučí  se  základním  pojmům,  získají  základní  přehled  o  podnikových  a  mimopodnikových procesech  přímo  i  nepřímo  působících  na  hlavní  činnost podniku  a  ovlivňující  jeho  výkony, o  logistických  systémech,  řetězcích,  činnostmi  logistiky  a  mnohém  dalším  v souvislosti s jednotlivými oblastmi, do kterých logistika prostupuje např. logistika cestovního ruchu, nákupní a distribuční logistika, zasílatelství.

Ekonomika – obsah učiva vychází z poznatků, které se týkají tržní ekonomiky.   Vede   k rozvíjení  schopností  ekonomicky  myslet,  uplatňovat  při  posuzování podnikových činností kritérium ekonomické efektivnosti, jednat hospodárně a v souladu  s etikou. Obsah  tvoří   učivo  o  majetku  podniku, podnikových činnostech a zásadách hospodaření. Žáci  jsou  vedeni  k praktickému využívání osvojených poznatků v oboru.

Webové technologie – cílem vzdělávání je naučit žáky pracovat efektivně s prostředky informačních a komunikačních technologií při vytváření webových stránek a návrhu designu. Žáci získají vědomosti, dovednosti, návyky pro práci s informacemi v digitální podobě. Seznámí se s využíváním prostředků pro tvorbu webových stránek nejen v budoucím profesním odvětví, ale i v běžném soukromém životě.

Účetnictví – v předmětu účetnictví si žáci rozvíjí ekonomické myšlení a znalosti principů účtování a vedení daňové evidence – finanční účty, evidence zásob, evidence majetku, výpočet a účtování mezd, účetní uzávěrka.

Fiktivní firma – učivo  ve  fiktivní  firmě  využívá  znalostí  a  dovedností  žáků  získaných  v  ostatních  předmětech, zejména  odborných  ekonomických a  logistických.  Žáci se učí plnit konkrétní  role  ve  firmě  (ředitel,  asistent,  pokladník,  finanční  účetní  apod.),  jednat  s  úřady  a veřejností, rozhodovat a nést za svá rozhodnutí odpovědnost. Projdou si založením živnostenského podnikání i vznikem s.r.o. s využitím CEFIF portálu, dále evidence s finančním úřadem, zdravotní pojišťovnou, správou sociálního zabezpečení, bankou. Tvorba obchodních nabídek a obchodování se zapojenými školami s následnou fakturací a účetní evidencí.

Marketing a management – předmět  marketing  a  management  seznamuje  žáky  s  marketingovými  nástroji,  které  budou využívat  jako  zaměstnanci nebo  podnikatelé  ve  svém  oboru,  aby  byli  konkurenceschopní. Seznamuje  žáky  se  základy  managementu – jednotlivými  funkcemi,  tj.  plánováním, organizováním, vedením a motivací lidí, kontrolou i rozhodováním. Cílem výuky je rozvíjet u žáků marketingové, manažerské a komunikační dovednosti.

Doprava – předmět  umožňuje  žákům seznámení  s dopravními  a  přepravními  technologiemi,  s podstatou využití dopravní infrastruktury. Žáci získají základní informace o jednotlivých módech dopravy a dopravní legislativy. Předmět poskytuje žákům ucelený přehled o neustále se rozvíjející oblasti dopravních služeb, především v nákladní dopravě.

Ekonomický software – cílem je  naučit  žáky pracovat v ekonomických programech,  využívat  IT techniku. Žáci získávají přehled o dostupných softwarech, jsou vedeni k samostatnosti používání a zpracovávání informací. Žáci se učí s nimi pracovat a správně je používat. Účtují v systémech Ekonom, Pohoda, Money S3 jako fyzická i právnická osoba.

Možnosti uplatnění po úspěšném ukončení studia:

V logistických a spedičních firmách (např. PPL, DHL, DPD a plno jiných), v peněžních ústavech např. banky, spořitelny, pojišťovny, finanční poradenství, e-banking. Dále výrobní podniky, obchodní firmy a e-shopy – vedoucí pozice, manažer/ka, vedoucí logistiky, asistent/ka ředitele, sekretářka, zapisovatel/ka. Také v ekonomické oblasti – účetní, vedoucí ekonomického úseku, na pracovištích České pošty, s. p., pošty Partner – přepážkový pracovník. V neposlední řadě vedoucí pozice ve veřejné správě i v podnikatelské sféře.

Možnosti navazujícího vzdělávání

  • vysoké školy logistických služeb (např. Univerzita Pardubice, ČVUT a jiné vysoké školy),
  • vysoké školy ekonomicko správního charakteru, další vysoké a vyšší odborné školy.
Přejít nahoru
Přejít na začátek