Dopravní prostředky

zaměření Silniční vozidla a logistika

Profilová část maturitní zkoušky: Silniční vozidla (ústní zkouška), Doprava a logistika (ústní zkouška), Praktická zkouška z odborných předmětů (Silniční vozidla, Doprava a přeprava, Manipulační technika a logistika, Kontrola a měření, Autodiagnostika)
Učební plán oboru

Studium tohoto oboru na naší škole je zaměřeno na oblast konstrukce, provozu, údržby, diagnostiky a oprav silničních vozidel. Výuka většiny odborných předmětů probíhá s výraznou podporou výpočetní techniky, kde uživatelské programy značně usnadňují a urychlují řešení zadané problematiky. Cvičení a grafické práce z předmětu silniční vozidla a kontroly měření i jejich konečná úprava probíhá v prostředí software AutoCAD 2019, Inventor Professional 2019 a programech MS Office. Ve cvičeních má každý žák k dispozici vlastní počítač vybavený potřebným softwarem. Součástí vzdělávacího programu je i získání řidičského oprávnění skupiny B v naší autoškole. Řidičský průkaz skupiny C mohou žáci získat společně se skupinou B, a to za výrazně sníženou cenu.

Absolventi jsou připraveni pro povolání středních technicko-hospodářských pracovníků (např. vedoucí servisu, vedoucí provozu, logistik, mistr, dispečer, kontrolor, diagnostik, technik STK atd.) a pro výkon náročných dělnických profesí, zejména v oblasti silniční dopravy, logistiky a strojírenství. Absolventi mají také vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání. Jejich velkou předností je navíc dobrá znalost práce s počítači.

Úspěšní absolventi tohoto studijního oboru jsou připraveni pro studium na dopravních, strojních, ale i jiných fakultách vysokých škol a univerzit nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Informativní výčet tematických celků v profilujících odborných předmětech:

Technické kreslení (TEK):

Normalizace, technické zobrazování, kótování, tolerance rozměrů, tvaru a polohy, drsnost povrchu, výkresy strojních součástí a spojů, výrobní výkresy, výkresy sestavení, Mongeovo promítání, kuželosečky, sítě těles, průniky těles, základy systémů CAD/CAM.

Mechanika (MEC):

Statika, pružnost a pevnost, kinematika, dynamika, hydromechanika, termomechanika.

Informatika (INF):

Ovládání počítače, komunikace s počítačem, operační systém Windows, textový editor Word, databázové systémy Access, tabulkový procesor Excel, grafické programy, síť Internet, elektronická pošta, tvorba www stránek.

Silniční vozidla (SIV):

Dopravní prostředky, silniční vozidla, motocykly, automobily, tahače, přípojná vozidla, příslušenství vozidel, mechanika silničních vozidel (jízdní dynamika), rámy, karosérie, kola, nápravy, odpružení, tlumiče a stabilizátory, řízení, brzdy, pístové spalovací motory, paliva a maziva, chlazení a mazání spalovacích motorů, převodové ústrojí.

Opravy a údržba vozidel (OUV):

Stanice technické kontroly, diagnostická technika, technologická zařízení opraven, údržba vozidel, opravy vozidel, údržba a technologie oprav strojového spodku, technická způsobilost vozidel k provozu, technologie oprav spalovacích motorů, údržba a opravy palivových systémů zážehových a vznětových motorů, údržba a opravy chladicích soustav, údržba a opravy převodových ústrojí a vyřazení vozidla zprovozu.

Doprava a přeprava (DAP):

Teorie dopravy – společenská funkce dopravy, doprava a přeprava, historie a vývoj dopravy, základní pojmy, přehled jednotlivých druhů, právní normy, letecká doprava, vodní doprava, železniční doprava, kombinovaná doprava, městská hromadná doprava, potrubní doprava, moderní dopravní systémy (satelity, nekonvenční dopravy apod.), silniční doprava, silniční dopravní inženýrství, ekonomika dopravy.

Manipulační technika a logistika (MTL):

Materiál, přepravně-manipulační (ložné) jednotky (palety, kontejnery, výměnné nástavby), manipulační stroje a zařízení (jednoduchá zdvihadla, jeřáby, výtahy, dopravníky, dopravní vozíky, lanové dráhy atd.), obaly a balení zboží, sklady a skladování zboží. Logistika – zásobovací, výrobní, distribuční logistika, ekonomická stránka logistiky.

Kontrola a měření (KOM):

Měření fyzikálních veličin, měření rozměrů, měření úhlů, úchylek tvaru, polohy a drsnosti povrchu, zkoušení mechanických a technologických vlastností materiálů, metalografické zkoušky, měření strojních součástí, zkoušení motorových paliv, olejů a plastických maziv, měření technických veličin, souborná měření automobilových dílů.

Elektrotechnika silničních vozidel (ESV)

Základní elektrické veličiny a jednotky, stejnosměrné elektrické obvody, elektrický proud v elektrolytech, elektrický proud ve vakuu a v plynech, elektrický proud v polovodičích, magnetismus, střídavé elektrické obvody, elektrické spínací a jistící přístroje, elektrické stroje, polovodičové součástky, měřicí přístroje, elektrická výstroj motorových vozidel, akumulátory, vozidlové generátory a regulátory, spouštěče, elektrické zapalování, osvětlení motorových vozidel, použití diod, použití Zenerových diod, použití tyristorů, použití tranzistorů, integrované obvody a mikroprocesory, elektricky řízené nabíječky akumulátorů, elektronické regulátory alternátorů, elektrické zapalování zážehových motorů, elektronické měřicí a pomocné přístroje vozidel, elektronika řízení spalovacího procesu motoru, diagnostická zařízení, elektronicky řízené pohony.

Vědomosti a dovednosti absolventa po odborné stránce:

 • znalost technické dokumentace (zásad technického zobrazování, čtení výkresů, práce s normami – technickými tabulkami…)
 • orientace v základních technických výpočtech
 • znalost používání měřidel – kontroly rozměrů, měření charakteristik strojů
 • znalost strojních součástí a funkčních celků s výrazným zaměřením na silniční vozidla
 • znalost elektrických strojů a přístrojů používaných u silničních vozidel
 • znalost ekonomie a organizace práce s tržními principy
 • znalost výpočetní techniky, její obsluhy s využitím běžných programů (Word, Excel)
 • znalost praktických činností při kontrole, seřizování a opravě motorových vozidel
 • v průběhu studia lze získat řidičský průkaz skupiny B a C

Schopnosti absolventa všeobecně vzdělávacího charakteru:

 • pohotový a kultivovaný ústní projev, bezchybný písemný projev
 • základní komunikace v cizím jazyce (němčina nebo angličtina), porozumění odbornému textu svyužitím slovníku
 • pochopení společenské a umělecké funkce literatury a ostatních druhů umění
 • poznání historického vývoje naší země i světových dějin
 • porozumění vybraným společenskovědním disciplínám v oblasti etiky a ekonomiky
 • znalosti širokého základu středoškolské matematiky, poznání nejdůležitějších fyzikálních a chemických jevů a zákonů a jejich aplikace v praxi
Přejít nahoru
Přejít na začátek