Kritéria nových zkoušek profilové části

Novou součástí profilové maturitní zkoušky jsou letos písemné zkoušky z cizího jazyka a českého jazyka - tyto byly ovšem v letošním roce z důvodů epidemie zrušeny. Jediné písemné zkoušky, které se letos konají, jsou opakované zkoušky z předchozích let (2019 a dříve).

Dalšími novými zkouškami zažazenými fo profilové části jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizích jazyků.

Kritéria k těmto zkouškám nalezenete níže:

26. 4. 2021


Jednotné zkušební schema - podzim

Jednotné schema konání státních maturit najdete v tomto souboru. Žáci střediska Resslova pozor! Spádovou školou je pro vás letos naše škola, ale státní zkoušky se konají na středisku Stříbrníky.

 

Formulář k potvrzení přihlášení k ústní zkoušce z ČJL a CL

Pro ty z vás, kteří chtějí letos absolvovat dobrovolnou ústní část zkoušky z Českého jazyka a literatury nebo z Cizího jazyka, máme připraven následující formulář. List si vytiskněte, vyplňte a doručte do školy. Akceptovatelný je i sken, doručený na e-mail zodpovědné osoby dle střediska: RES - pavelnovak@spsul.cz, STŘ - martinasidlikova@spsul.cz.

 

Informace ke změnám v maturitách od roku 2021

 • Na základě Opatření obecné povahy MŠMT č. j.: MSMT-3267/2021-1 ze dne 29. 1. 2021 sděluji informace ke konání maturitních zkoušek ve školním roce 2020-2021. Maturitní zkoušky ve školním roce 2020-2021 mohou konat žáci závěrečných ročníků, kteří řádně podali přihlášku k maturitní zkoušce do 1. 12. 2020 a prospěli v 1. pololetí školního roku 2020–2021.

  • Maturitní zkoušky v jarním termínu 2021 mohou konat žáci, kteří prospěli v  1. pololetí školního roku 2020–2021.
  • Žáci, kteří za 1. pololetí školního roku 2020–2021 nebyli z některých předmětů hodnoceni „N – nehodnocen“ nebo byli hodnoceni stupněm „5 – nedostatečný“, mohou vykonat náhradní nebo opravnou zkoušku z daného předmětu.
   Náhradní i opravné zkoušky se konají formou komisionální zkoušky.
  • Náhradní i opravné zkoušky se konají i v případě, že nebude realizována prezenční výuka.
  • Pokud všechny náhradní nebo opravné zkoušky vykonají úspěšně do 31. 3. 2021, mohou konat maturitní zkoušku v jarním termínu 2021.
  • Pokud žák nebude moci z objektivních a  závažných důvodů vykonat všechny náhradní nebo opravné zkoušky do 31. 3. 2021  a jeho omluva byla ředitelem školy uznána, může vykonat tyto zkoušky do 30. 6. 2021. Pokud je vykoná úspěšně, může konat maturitní zkoušku v podzimním termínu 2021.
  • Pokud některou náhradní nebo opravnou zkoušku nevykonají úspěšně (to znamená, že neprospěli v 1. pololetí školního roku 2020-2021), nemohou konat maturitní zkoušku ani v jarním ani v podzimním termínu 2021.
  • Neomluvená neúčast u náhradní nebo opravné zkoušky je hodnocena stupněm „5-nedostatečný“. Totéž platí v případě, kdy omluva nebude ředitelem školy uznána.
  • Se závazným rozpisem náhradních a opravných zkoušek stanoveným ředitelem školy seznámí dotčené žáky prokazatelným způsobem zástupci ředitele a třídní učitelé.
  • Náhradní nebo opravné zkoušky s termínem do 31. 3. 2021 mohou žáci konat pouze na základě své žádosti. Žádost zašlou nebo doručí žáci nejpozději před vykonáním zkoušky zástupci ředitele emailem, poštou nebo osobně.
  • Formulace žádosti: „Vážený pane řediteli. Žádám o vykonání náhradních a opravných zkoušek za 1. pololetí školního roku 2020–2021 v termínu do 31. 3. 2021.“ Připojit jméno, příjmení a třídu, jejíž je žadatel žákem.

V aktuální zákonné úpravě byla zachována povinná volba maturantů mezi matematikou a cizím jazykem.

Písemné práce a ústní zkoušky ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk (pokud si ho žák vybere) byly zařazeny do do profilové části maturitní zkoušky. Zodpovídá za ně tedy škola, která také v patřičných termínech zveřejní témata, způsob konání a kritéria hodnocení těchto částí zkoušek.

Didaktické testy tedy zůstávají jedinou státní součástí maturitních zkoušek. I u nich ale nastane změna - jejich výsledkem nebude známka, ale pouze údaj, zda žák didaktický test složil úspěšně či nikoli.


Určení maturitních předmětů a forem zkoušení

Zkušební předměty pro jednotlivé obory a zaměření v profilové maturitní zkoušce najdete v tomto souboru.
17. 3. 2022


Seznam literatury

Školní seznam literatury pro ústní zkoušku z Českého jazyka a literatury platný od roku 2020 si prohlédněte zde. Svůj seznam literatury musí žák dodat pro každý další opravný termín ústní části znovu.
20. 10. 2020


 

Obecné informace

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí - společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí.

Profilová část obsahuje předměty dle studovaného oboru a zaměření - jejich výpis najdete v dokumentu, kterým se určují předměty a formy jejich zkoušení zde na této stránce.

Společná část nově zahrnuje pouze didaktické testy z českého jazyka a literatury a druhého předmětu, dle volby žáka. Zvolit lze buď cizí jazyk nebo matematiku. Zkoušky společné části mají následující parametry:

Termíny
 • 1. 12. 2020 - nejzazší termín pro podání přihlášky k jarnímu termínu řediteli školy (žási s PUP musí spolu s přihláškou odevzdat i posudek PUP)
 • 15. 1. 2021 - MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma didaktických testů společné části MZ
 • 31. 3. 2021 - nejzazší termín, dokdy může žák dodat svůj seznam literárních děl
 • 1. - 10. 9. 2021 - zkoušky společné části v podzimním termínu (konají se hned v prvních dnech tohoto rozmezí)
Profilová část

Termíny se liší pro střediska i obory. Jsou zveřejňovány v zákonných termínech, a naleznete je pod odkazy středisek v horní části této stránky.