Přijímací řízení

Přijímací řízení na školní rok 2020/2021

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Vážení uchazeči a rodiče, vyhlašujeme výsledky 2. kola přijímacího řízení. Výsledek naleznete pod svým registračním číslem v následujících soborech:

Zápisové lístky mohou přijatí uchazeči odevzdat po dobu pěti pracovních dnů na libovolném z našich středisek. Nepřijatým uchazečům budou rozhodnutí o nepřijetí doručena poštou.

26.6.2020

 

Druhé kolo přijímacího řízení

Ředitel vyhlásil druhé kolo přijímacího řízení, a to jak pro denní tak pro dálkovou formu studia. Kritéria přijímání uchazečů jsou v přiloženém souboru. Přihlášky odevzdejte nejpozději do 24. června. Výsledky druhého kola budou vyhlášeny v pátek 26. června.
16.6.2020

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - maturitní obory

Vyhlašujeme výsledky 1. kola přijímacího řízení pro maturitní obory. Výsledek naleznete v přiloženém souboru pod svým registračním číslem, které jste dostali v pozvánce na motivační pohovor. Zápisové lístky mohou přijatí uchazeči odevzdat po dobu pěti pracovních dnů na libovolném z našich středisek. Nepřijatým uchazečům budou rozhodnutí o nepřijetí doručena poštou.

Zde si můžete zatím prohlédnou samostatné výsledky přijímacích zkoušek CERMATu.
15.6.2020

 

Vážení uchazeči a rodiče,

vás žádáme, aby uchazeči měli při přijímacím řízení vyplněné čestné prohlášení. Děkujeme za pochopení. Vzor prohlášení vám bude zaslán na email.

Na základě opatření MZ a MŠMT je vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Do budovy školy lze vpustit i další osoby, které se v rámci zásady veřejnosti ústních zkoušek maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií těchto zkoušek chtějí účastnit; tyto osoby jsou však povinny dodržovat všechna stanovená hygienická opatření stanovená školou (včetně podpisu čestného prohlášení).

 

Výsledky přijímacího řízení do učebních oborů

Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení do oborů ukončených závěrečnou zkouškou, včetně dálkové formy.

 Pro více informací k dálkovému studiu kontaktujte: Ing.Bc. Martin Tůma, e-mail: martintuma@spsul.cz, tel: 478 572 255, mob: 777 470 595


Motivační pohovor

Konání motivačního pohovoru bylo zatím z důvodu koronavirové epidemie odsunuto na neurčito. O upravených termínech budete informováni e-mailem. Na motivační pohovor také obdržíte pozvánku poštou, společně s pozvánkou na přijímací zkoušky. To vše za předpokladu vyřešení situace do prázdnin a konání přijímacích zkoušek.


 

Obory s přijímací zkouškou (maturitní obory): 

 • Přijímací zkoušky v původním termínu 14. 4. 2020 a 15. 4. 2020 jsou z důvodu mimořádných opatření v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID 19 zrušeny.

 • Přijímací zkouška se bude konat do 14 dnů po zahájení běžné výuky ve školách. Přijímací zkouška je nedílnou součástí kritérií pro přijetí na naši školu. Kritéria jsou zveřejněna na našich webových stránkách.

 • Průběh přijímacího řízení ke studiu na střední škole se bude nově řídit zákonem číslo 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který vešel v platnost 26. 3. 2020.

 • Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a Matematiky, která je součástí přijímacího řízení na střední školy do maturitních oborů, se na naší škole v tomto případě týká pouze uchazečů, kteří uvedli naši školu na přihlášce na první místo.

 • Před konáním přijímací zkoušky obdrží zákonný zástupce uchazeče (případně zletilý uchazeč) pozvánku k jejímu konání, která bude obsahovat i další podrobnosti k průběhu přijímacího řízení.

 

Obory bez přijímací zkoušky (učební obory):

V případě učebních oborů nedochází k žádným zásadním změnám. Přijímací řízení proběhne standardním způsobem, dle již dříve zveřejněných kritérií.

Rozhodnutí budou vydána ve standardních termínech. Shodně lze odevzdat zápisový lístek, kde bude prodloužena doba pro jeho odevzdání.

 


Přijímací řízení na školní rok 2020/2021

1. kolo přijímacího řízení

Ředitel vyhlásil kriteria 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 - denní studium, dálkové studium.

Řádně vyplněné přihlášky ke vzdělávání (denní forma vzdělávání) mohou uchazeči podávat do 1. března do sekretariátů středisek, a to v době od 07:30 do 12:00 hodin a od 12:30 do 14:30 hodin. Přihlášky můžete také zaslat poštou, doporučujeme však takové odeslání, abyste o něm měli doklad.

Přihlášky vyplňujte pečlivě, zejména kontaktní údaje na uchazeče i zákonného zástupce. Uvádějte telefonní čísla! V případě nekompletních údajů uvedených v přihlášce vás budeme kontaktovat telefonicky a urychlíme tím řízení. Uchazeči, kteří nevycházejí ze ZŠ, přiloží k přihlášce úředně ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ.

Povinnou informací na přihlášce je datum narození uvedeného zákonného zástupce uchazeče.

Zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání, se předkládá podle § 59 odst. 1 a § 60 odst. 15 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Dokládá se jen u oborů vzdělání, kde je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č. 211/2010 Sb. V případě potřeby je možné přiložit lékařský posudek podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. K níže uvedeným oborům vyžadujeme potvrzení od lékaře:

 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika
 • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Termíny přijímacího řízení (týká se denního studia):

 • motivační pohovor: pondělí 6. 4. 2020
 • 1. termín přijímací zkoušky: úterý 14. 4. 2020
 • 2. termín příjímací zkoušky: středa 15. 4. 2020

Výsledky pro učební obory budou zveřejněny 22. dubna. výsledky pro maturitní obory budou vyhlášeny v posledních dubnových dnech, ihned po zpřístupnění výsledků přijímacích zkoušek školám.

Další informace podají na obou střediscích zástupci ředitele:

 • středisko Resslova: Mgr. Bc. Pavel Novák
 • středisko Stříbrníky: Ing. Martina Šidlíková
 • středisko Stříbrníky - dálkové studium: Ing. Bc. Martin Tůma