Přijímací řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - po náhradním termínu

Níže naleznete výsledky 1. kola přijímacího řízení, do kterých je zařazeno těch někoik uchazečů, kteří se omluvili z řádného termínu zkoušek, a absolvovali termín náhradní. Zápisové lístky mohou přijatí uchazeči odevzdat po dobu deseti pracovních dnů na libovolném z našich středisek.

19.6.2021

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Vyhlašujeme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro maturitní i učební obory. Výsledky přijatých uchazečů najdete v souborech níže pod svým registračním číslem.

Zápisové lístky mohou přijatí uchazeči odevzdat po dobu deseti pracovních dnů na libovolném z našich středisek. Nepřijatým uchazečům budou rozhodnutí o nepřijetí doručena poštou.

11.6.2021

 

Druhé kolo přijímacího řízení

Ředitel vyhlásil druhé kolo přijímacího řízení. Kritéria přijímání uchazečů v tomto druhém kole najdete v přiloženém souboru. Přihlášky odevzdejte nejpozději do 9. června. Výsledky druhého kola budou vyhlášeny v pátek 11. června pro učební obory a v pondělí 14. června pro maturitní obory.
24. 5. 2021

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Vyhlašujeme výsledky 1. kola přijímacího řízení pro maturitní i učební obory. Výsledky přijatých uchazečů najdete v souborech níže pod svým registračním číslem, které jste dostali v pozvánce k přijímacímu řízení.

Zápisové lístky mohou přijatí uchazeči odevzdat po dobu deseti pracovních dnů na libovolném z našich středisek. Nepřijatým uchazečům budou rozhodnutí o nepřijetí doručena poštou.

19.5.2021

 

Další úpravy v letošním přijímacím řízení

Vážení uchazeči, opatřením obecné povahy č.j. MSMT-4337/2021-8 ze dne 7. května 2021 provedlo MŠMT několik změn v organizaci letošního přijímacího řízení. Nejdůležitější body jsou tyto:

 • Uchazeči, kteří se nezúčastnili přijímacích zkoušek, se mohou zúčastnit náhradního termínu přijímacích zkoušek, pokud tento svůj úmysl do 14. května 2021 potvrdí ředitelům škol, kde měli konat oba termíny přijímací zkoušky. Tedy u těchto uchazečů již není třeba standardní omluva, ale pouze tato informace řediteli školy (tedy i těm, kde případně už jeden termín konali).
 • Uchazeč může vzít zpět již uplatněný zápisový lístek, pokud bude přijat po konání náhradního termínu přijímací zkoušky na jinou školu.

10. května 2021

 

Státní přijímací zkoušky

Vážení uchazeči,

Podmínkou  účasti žáka na přijímací zkoušce  je negativní test  a žádné příznaky onemocnění COVID -19. Potvrzení nesmí být starší 7-mi dnů. Střední škola  má povinnost ověřit, že uchazeč potvrzení má ( nevytvářejte kopie).  Střední škola nemá povinnost umožnit testování. Umožnit testování má za povinnost základní škola, ve které se vzděláváte. Potvrzení je možno nahradit dokladem.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

 a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

— Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.

 

Pokud se žák z vážných důvodů nemůže účastnit  přijímací zkoušky musí se nejpozději do tří dnů omluvit řediteli střední školy. Pokud je omluva uznána, může konat zkoušku v náhradním termínu.Informace a pozvánky k přijímacímu řízení

Vážení uchazeči, dnes byly odeslány poštou informační dopisy všem uchazečům v letošním přijímacím řízení. Uchazečům o maturitní obory, ve kterých se letos koná jednotná přijímací zkouška (Informační technologie, Strojírenství, Elektrotechnika), jsme pozvánky k těmto zkouškám odeslali taktéž elektronicky na vámi udané e-maily.

8. dubna 2021

 Vážení uchazeči.

 Stále panují určité nejasnosti o vyhlášení výsledků přijatých žáků a termínech v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022.

Dovoluji si Vás informovat,  v souladu s platným Opatřením obecné povahy MŠMT, o postupu školy:

Uchazeči budou dopisem vyrozuměni s informací k přijímacímu řízení. Součástí vyrozumění bude také identifikační kód, pod kterým je přihláška uchazeče vedena a podle kterého následně uchazeč zjistí stav přijetí ke studiu.
Informace budou také zasílány elektronickou poštou na emaily, které byly uvedeny do přihlášky.
Prosíme, kontrolujte si své emaily a došlou poštu (prosím včetně složky SPAM).

 Přijímací řízení na maturitní obory, kde se KONÁ přijímací zkouška

Nové termíny konání jednotné přijímací zkoušky (dále JPZ) jsou stanoveny na dny 3. a 4. května 2021.
Každý uchazeč obdrží nejpozději do 9. dubna 2021 dopis s informacemi k přijímacímu řízení a zároveň pozvánku k JPZ.
Zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů na stránkách školy proběhne 19. května 2021.
Od toho data má uchazeč 10 pracovních dnů na odevzdání zápisového lístku (ZL), nejpozději do 2. června 2021.

Zápisový lístek Vám vydá příslušná ZŠ nejpozději do 30. dubna 2021.

Přijímací řízení pro obory, kde se NEKONÁ přijímací zkouška

Přijímací zkouška v rámci přijímacího řízení se na učební obory, obor Dopravní prostředky, Logistické a finanční služby a Mechanik elektrotechnik nekoná.
Zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů na stránkách školy proběhne 19. května 2021.
Od toho data má uchazeč 10 pracovních dnů na odevzdání zápisového lístku (ZL), nejpozději do 2. června 2021.

Zápisový lístek Vám vydá příslušná ZŠ nejpozději do 30. dubna 2021.


 Motivační pohovory 6. 4. 2021 jsou zrušeny, termín bude stanoven dle aktuálních opatření.

Zrušení přijímacích zkoušek na několik oborů

Vážení uchazeči, děkujeme vám za odevzdané přihlášky ke vzdělávání. V letošním roce ředitel školy zrušil přijímací zkoušku na obory:

 • Dopravní prostředky
 • Logistické a finanční služby
 • Mechanik elektrotechnik

Na základě opatření obecné povahy č.j: MŠMT – 43073/2020-3 a kritérií pro přijímání ke vzdělávání pro školní rok 2021/2022 se jednotná přijímací zkouška pro výše uvedené obory konat nebude a všichni přihlášení uchazeči budou přijati.

Uvedené OOP umožňuje nejpozději do 8. března rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky pro daný obor vzdělání, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

5. března 2021


Zahájení 1. kola přijímacího řízení

Ředitel vyhlásil kriteria 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2021/2022 - denní a dálkové studium.

Řádně vyplněné přihlášky ke vzdělávání (denní forma vzdělávání) mohou uchazeči podávat do 1. března do sekretariátů středisek, a to v době od 07:30 do 12:00 hodin a od 12:30 do 14:30 hodin. Přihlášky můžete také zaslat poštou, doporučujeme však takové odeslání, abyste o něm měli doklad.

Přihlášky vyplňujte pečlivě, zejména kontaktní údaje na uchazeče i zákonného zástupce. Uvádějte telefonní čísla a e-maily! Pište čitelně! V případě nekompletních údajů uvedených v přihlášce vás budeme kontaktovat telefonicky a urychlíme tím řízení. Uchazeči, kteří nevycházejí ze ZŠ, přiloží k přihlášce úředně ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ.

Povinnou informací na přihlášce je datum narození uvedeného zákonného zástupce uchazeče.

Zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání, se předkládá podle § 59 odst. 1 a § 60 odst. 15 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Dokládá se jen u oborů vzdělání, kde je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č. 211/2010 Sb. V případě potřeby je možné přiložit lékařský posudek podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. K níže uvedeným oborům vyžadujeme potvrzení od lékaře:

 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika
 • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Termíny přijímacího řízení (týká se denního studia):

 • motivační pohovor: úterý 6. 4. 2021
 • 1. termín přijímací zkoušky: pondělí 12. 4. 2021
 • 2. termín příjímací zkoušky: úterý 13. 4. 2021

Výsledky pro učební obory budou zveřejněny 22. dubna.výsledky pro maturitní obory budou vyhlášeny v posledních dubnových dnech, ihned po zpřístupnění výsledků přijímacích zkoušek školám.

Další informace podají na obou střediscích zástupci ředitele:

 • středisko Resslova: Ing. Hana Hejduková, MBA
 • středisko Stříbrníky: Ing. Martina Šidlíková
 • středisko Stříbrníky - dálkové studium: Ing. Bc. Martin Tůma