Epidemie COVID-19

Vážení žáci.

V souladu s rozhodnutím Vlády ČR a MŠMT připravila škola k úspěšnému zvládnutí maturitních a závěrečných zkoušek prezenční konzultace. Konzultace budou zahájeny dne 11. května 2020 v 8.00 hodin na obou pracovištích, které navštěvujete dle rozvrhu. Tento rozvrh bude zveřejněn na Bakaláři.

Pro cestu a účast na konzultacích respektujte všechna opatření a nařízení, která jsou Vládou ČR vydána k ochraně zdraví a pohybu občanů na veřejnosti.

Nedílnou podmínkou k účasti na přípravných prezenčních konzultacích jsou:

·        Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

·        Podepsané čestné prohlášení a seznámení s rizikovými skupinami - podepíšete na prvních hodinách 11.5.2020


Hodnocení žáků – 2. pololetí škol. roku 2019/2020

Vážení rodiče a žáci. Druhé pololetí školního roku 2019/2020 bylo poznamenáno změnou v režimu výuky. Žáci nemohli absolvovat běžnou prezenční výuku v celém rozsahu. V období od druhé poloviny března byla zvolena forma vzdělávání na dálku (distanční forma). Proto škola na základě vyhlášky č. 211/2020 Sb. upravila zásady pro hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku.

 

1.       Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 provedou vyučující na základě těchto podkladů:

·        hodnocení získaná v druhém pololetí v době, kdy byla umožněná osobní přítomnost žáků na vzdělávání, tedy z doby do 10. 3. 2020.

·        podpůrně ze všech podkladů, které vyučující získali při vzdělávání na dálku („distanční formou“); v případě, že podklady hodnotili známkou, má toto hodnocení jen doporučující vliv; vyučující musí při hodnocení těchto podkladů zohlednit celkový přístup žáka k průběhu vzdělávání na dálku.

 

·   zohlednění výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020; to zejména v případech, že nebude mít vyučující odpovídající podklady podle písm. a) a b).

 

·    aktivity vykonané pracovní povinností podle krizového zákona nebo dobrovolné pomoci při zajištění péče o občany v době krizového stavu, pokud jsou relevantní ve vztahu k oboru vzdělání.

·    celkový přístup žáka v komunikaci s vyučujícím; jeho aktivity nad rámec plnění zadaných distančních povinností.

 

 

2.       „Nehodnocen“ může být žák pouze v případě, že:

·        není absolutně žádný podklad pro jeho hodnocení podle písm. a) až f) v odst. 1,

·        byl (a) z daného předmětu v 1. pololetí také „nehodnocen (a)“,

·        jedná se o nový předmět a nejsou žádné podklady pro hodnocení podle písm. a) a b).

3.  V případě, že žák nebude na konci druhého pololetí hodnocen, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín v posledním týdnu měsíce srpna 2020.

4.       Žák, který nebude s hodnocením na vysvědčení spokojen, má zachováno právo požádat o přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením. Toto právo musí uplatnit v souladu s § 52 odst. 4 nebo § 69 odst. 9 školského zákona.

5.      Žáky závěrečných ročníků nelze za druhé pololetí školního roku 2019/2020 hodnotit známkou „nedostatečný“, ani nelze uplatnit hodnocení „nehodnocen (a)“;namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl (a)“.

 


Vážení rodiče, vážení žáci,

vzhledem k opatřením vlády ČR funguje škola v nouzovém režimu. Další průběh školního roku (výuka, aktivity související s výukou, mimoškolní aktivity, a další) budou řešeny dle pokynů MŠMT.

V případě, že žáci potřebují k domácí výuce jakékoli pomůcky zanechané ve škole, je možné si je vyzvednout denně od 8 do 9 hodin po dohodě s pracovníky školy. V nutných případech nás můžete kontaktovat na e-mailu sekretariat@spsul.cz.

Děkujeme za pochopení.

Domácí výuka v době uzavření školy

Žákům budou po dobu zrušení výuky zadávány studijní úkoly na doma prostřednictvím systému Bakaláři (zprávy Komens), sledujte tedy pravidelně svůj účet ve webové aplikaci. Vyučující mohou případně zvolit některou z alternativních metod "výuky na dálku", pokud bude pro jejich vyučovací předmět vhodná.

Upozornění: Materiály, předávné učiteli žákům, se zobrazují pouze v jejich účtu a nikoli v účtu rodičů. Přihlašujte se tedy přes svůj vlastní účet. Stejně tak není vhodné přihlašovat se přes (dobíhající) systém Školní login - toto přihlášení může způsobovat problémy s otevíráním příloh zpráv.

Pokud nemáte přímý přístup k vlastnímu účtu v Bakalářích, napište na e-mail dle vašeho střediska (RES - pavelnovak@spsul.cz, STŘ - jaroslavmasopust@spsul.cz)

Vážení rodiče, vážení žáci,

vzhledem k oznámení premiéra vlády ČR Andreje Babiše se od 10.3.2020 od 18:00 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve škole (týká se i dálkového studia). Zákaz je platný až do odvolání Vládou ČR! Žádáme vás sledujte webové stránky školy, kde vás budeme o aktuální situaci průběžně informovat. Zde bude zároveň včas vyvěšeno odvolání zákazu a zahájení výuky.

Jaroslav Mareš, ředitel školy